آقای دکتر محمدباقر خرمشاد

Dr. Mohammad Baqer Khorramshad

استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179929)

66
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی