آقای دکتر روح اله قادری کنگاوری

Dr. Rouhollah Ghaderi Kangavari

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه جامع امام حسین(ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (346844)

1
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور