فصلنامه مطالعات دولت پژوهی در جمهوری اسلامی ایران

Quarterly Journal of State Studies In the Islamic Republic of Iran

با توجه به وسعت حوزه های مورد مطالعه، این نشریه طیف وسیعی از مخاطبان را در زمینه مطالعات دولت پژوهی را در جمهوری اسلامی ایران در بر می­گیرد و تلاش می­کند منبع موثقی برای مراجعه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند باشد. از آنجاکه مطالعه ژرف و چندبعدی حول مفاهیم مختلف انقلاب اسلامی، مطالعات دفاع مقدس و به صورت کلی مبانی دولت پژوهی در جمهوری اسلامی ایران در این نشریه مدنظر است، شناخت و همکاری با اساتید و پژوهشگران آشنا به این حوزه از اهم اولویت های فصلنامه خواهد بود. لذا مخاطبان آن قادر خواهند بود بخشی از نیاز پژوهشی خود را از این طریق و با استفاده از دیدگاه های تخصصی در حوزه مطالعاتی فوق الذکر تامین نمایند.

در این راستا، مقالات مورد بررسی از طریق اساتید متخصص هر حوزه از طریق سامانه الکترونیکی سایت نشریه جمع آوری شده و به همراه فرم ارزیابی مقالات برای داوران محترم ارسال می گردد.

اهم اهداف نشریه را می­توان در قالب موارد ذیل، عنوان­ بندی کرد:

۱-تبیین چیستی، چرایی و چگونگی شکل گیری ایده دولت نو در ایران معاصر و پس از انقلاب اسلامی.

۲-تدوین و طرح ریزی الگوهای مختلف دولت سازی متناسب با طرحواره مطمح نظر انقلاب اسلامی.

۳-تبیین تاثیر انقلاب اسلامی بر شکل گیری ایده متفاوت تری از مفهوم دولت در طول چهار دهه گذشته.

۴-تدوین راهکارهای نو جهت ترمیم و ایجاد نظام سازی خرد و کلان جهت بازاندیشی در رابطه با مفهوم دولت.

۵-تدوین تجربه متراکم جمهوری اسلامی ایران از مفهوم دولت و تاثیرات آن در سطوح ملی و بین المللی.

۶-بررسی چارچوب های کلی دفاع مقدس و تاثیرات متفاوت آن بر ایده دولت در جمهوری اسلامی ایران.

۷-بررسی و تدوین موضوعات، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی و نظامی با محوریت ایده دولت سازی در ایران معاصر بالاخص ایران پس از انقلاب.

حوزه های پذیرش مقالات:

· مسائل ایران معاصر، انقلاب اسلامی-دفاع مقدس-دولت پژوهی و نظام سازی در ایران

این نشریه تا سال ۱۳۹۹ با عنوان دوفصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر می شد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)