آقای دکتر حسین حسینی جیردهی

Dr. Jirdehi Hosseini Hossein

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

Researcher ID: (330886)

5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور