فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری

Crisis and emergency management

فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری توسط دانشگاه جامع امام حسین (ع) منتشر می شود.

این نشریه به زبان فارسی در حوزه های مرتبط با مدیریت بحران مقاله می پذیرد.