آقای دکتر رضا حسنوی

Dr. Reza Hosnavi

دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185021)

24
39
15

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی