فصلنامه مهندسی مدیریت نوین

Modern Management Engineering

مدیریت از مهم ترین مباحثی است که تمامی شاخه های مهندسی در تمامی ارکان خود حتی در حوزه آموزش به آن نیاز دارند. به بیان دقیق تر، بدون اطلاع در ارتباط با مباحث فنی و اجرایی و آموزشی حوزه مدیریت، یک فرد قادر نیست، یک فرآیند بزرگ تجاری یا عملیاتی را در تمامی شاخه های علوم مهندسی به سرانجام برساند. حتی کوچکترین واحدهای مهندسی که به فعالیت اشتغال دارند، برای آن که بتوانند به موقع به تعهدات خود عمل کنند مجبور هستند از رویکردهای حاکم بر مدیریت استفاده کنند. در ساده ترین تعریف، ارتباط بین فرآیندهای مهندسی و مدیریت به معنای تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص است. بر همین اساس مهندسی مدیریت نوین که عنوان این مجله است را باید به کارگیری دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک ها برای فعالیت های مدیریت در شاخه مدیریت صنعتی، تحقیق در عملیات، مدیریت بازرگانی، مدیریت پروژه و بررسی حوزه های آموزشی برای تحقق الزامات عملیاتی فرآیندهای مهندسی توصیف کرد.

بر اساس مصوبه ”سی و هشتمین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی“ مورخ ۲۰ تیر ماه سال ۱۴۰۱ با انتقال امتیاز نشریه ”مهندسی مدیریت نوین“ از واحد دانشگاهی قشم به دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، موافقت نهایی صورت گرفته است.

حوزه های پذیرش مقالات: مدیریت صنعتی، تحقیق در عملیات، مدیریت بازرگانی، مدیریت پروژه و بررسی حوزه های آموزشی برای تحقق الزامات عملیاتی فرآیندهای مهندسی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات