آقای دکتر احمدرضا شکرچی زاده

Dr. Ahmadreza shekarchi zadeh

گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی و نامه ها، دانشگاه آباد نجف، اصفهان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177365)

94
5
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی