خانم دکتر مژگان صفا

Dr. Mojgan Safa

استادیار، گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (372599)

2
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی