آقای دکتر مهرداد تیموری

Dr. Mehrdad Teymouri

پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (449689)

9
7

مقالات کنفرانسهای داخلی