آقای دکتر احمد بخشایش اردستانی

Dr. Ahmad Bakhshayesh Ardestani

استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (319046)

1
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی