نشریه علمی دانش انتظامی مازندران

Quarterly Journals of Mazandaran Police Science

با عنایت به تغییر رویکرد ناجا به پلیس دانش بنیان و ضرورت ایجاد بسترهای مناسب جهت ارتقاء سطح علمی کارکنان ، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان مازندران به منظور دانش محور نمودن فعالیت های پلیسی استان و مشارکت کارکنان و پژوهشگران همکار برون سازمانی در امور پژوهشی ، پس از تلاش و جدیت فراوان کارکنان جمعی و بهره گیری از توان علمی همکاران علمی درون و برون سازمانی، در تاریخ ۱۳۸۹.۷.۲۹موفق به اخذ مجوز چاپ و انتشار نشریه علمی - تخصصی دانش انتظامی مازندران به شماره ۹۸/۹۱/۱۰۹ در جغرافیایی انتظامی استان گردیده است که خوشبختانه تاکنون انتشار آن بدون وقفه ادامه داشته است.

اهداف نشریه:

۱- دانش محور سازی فعالیت های پلیسی

۲- ارتقای سطح علمی پلیس

۳- تعامل و همکاری با اساتید و دانشجویان در راستای اشاعه دانش

۴- بروز رسانی دانش پلیسی

این مجله در حوزه های مرتبط با علوم پلیسی و امنیت مقاله می پذیرد.