آقای دکتر علی اصغر عباسی اسفجیر

Dr. aliasghar abbasi asfajir

گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (455449)

30
66
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی