آقای دکتر غلامرضا خوش فر

Dr. Gholamreza Khoshfar

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه گلستان

Researcher ID: (268025)

64
41
4
5

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو پیوسته انجمن بین المللی جامعه شناسی
  • عضو پیوسته انجمن جامعه شناسی ایران
  • عضو پیوسته انجمن پژوهشهای آموزشی ایران
  • عضو پیوسته انجمن جمعیت شناسی ایران
  • عضو پیوسته انجمن آموزش عالی ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی