آقای دکتر علی فرهی

Dr. Ali Farahi Bouzanjani

استاد دانشگاه امام حسین (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184747)

2
41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی