آقای دکتر مهدی عباس زاده فتح آبادی

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (282680)

1
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران