آقای دکتر رضا سیمبر

Dr. Reza Simbar

استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان، رشت، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180404)

18
61
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی