پایش علمی در شهر رشت

123کنفرانس19ژورنال
27,775سند علمی
18مرکز علمی
12نشست484پژوهشگر
شهرداری رشت

شهرداری رشت در رتبه 7 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 297 مقاله برای شهرداری رشت منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری رشت در تهیه و انتشار 445 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر رشت
مراکز علمی شهر رشت
نشست های شهر رشت