مجله پژوهش و فناوری محیط زیست

Journal of Environmental Research and Technology

نشریه پژوهش و فناوری محیط زیست، مجلهء علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی است. این نشریه به صورت دو فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می شود و از دریافت مقالات علمی– پژوهشی در زمینه های مختلف محیط زیست استقبال می نماید .