ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

حسن پوربابایی

Hassan Pourbabaei

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186632)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی حسن پوربابایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
سردبیرپژوهش و فناوری محیط زیست

مقالات حسن پوربابایی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع زیستی گونه های گیاهی در رویشگاههای بلوط سفید ارسباران (مطالعه موردی: چوبه درق و دارانا)سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1388
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع زیستی گونه های چوبی در طرح موزه میراث روستایی استان گیلانسومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1388
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع زیستی گونه های گیاهی در جنگلهای طبیعی و دست کاشت منطقه سراوان رشتدومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست1388
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع زیستی biodiversity گونه های چوبی در جنگلهای راش گیلانهمایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار1379
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه برخی خصوصیات فیزیکی خاک در مناطق اکوتون و جنگل در شمال ایرانهمایش ملی خاک، کشاورزی پایدار1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع مورفولوژی میوه درخت شاه بلوط در استان گیلاننخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1392
7دریافت فایل PDF مقالهتأثیر قرق بر تنوع گونه های درختی و درختچه ای در جنگلهای زاگرس شمالی مطالعه موردی: جنگلهای پیرانشهرنخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1392
8دریافت فایل PDF مقالهاثر قرق بر خصوصیات فیزیکی خاک مطالعه موردی :جنگلهای پیرانشهرنخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1392
9دریافت فایل PDF مقالهتنوع گیاهان در رابطه با ارتفاع از سطح دریا در جنگلهای کردکوی، استان گلستاناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمی و کیفی توده های جنگل کاری صنوبر، توسکا و کاج تدا و توده طبیعی (مطالعه موردی پارک جنگلی بی بی یانلو آستارا)اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
11دریافت فایل PDF مقالهتأثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تراکم زادآوری طبیعی گونه های چوبی در جنگل های کردکوی (استان گلستان)اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی درصد پوشش علفی در سطح مسیرهای چوبکشی و حاشیه جاده های جنگلیدومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل1393
13دریافت فایل PDF مقالهاثر قرق کوتاه مدت بر خصوصیات شیمیایی خاک در جنگل های زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل های پیرانشهر)دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل1393
14دریافت فایل PDF مقالهتأثیرسیستم تک گزینی بر خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعه موردی: جنگل های ناو اسالم)دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل1393
15دریافت فایل PDF مقالهتأثیر اندازه عرصه های باز جنگلی بر درصد پوشش و تنوع گونه های علفی در راشستان های لومیر اسالمدومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل1393
16دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ارتفاع از سطح دریا بر تنوع گونه های درختی در رویشگاه زربین در شرق گیلاندومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل1393
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشنه های حاصل از افتادن درختان در اکوسیستم های جنگلیدومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل1393
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی درصد پوشش علفی در روشنه های طبیعی با اندازه های متفاوتدومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل1393
19دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و بررسی گونه های علفی مستقر بر روی دامنه های خاکبرداری و خاکریزی جاده های جنگلیدومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل1393
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختاروبرازش توابع توزیع احتمال برای مدلسازی توزیع قطری درتوده های آمیخته پهن برگ جنگلهای هیرکانی مطالعه موردی:سری سیستانکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
21دریافت فایل PDF مقالهتأثیر گونههای مختلف بر میزان ترسیب کربن خاکدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات اهمیت نسبی SIV گونههای درختی و درختچهای با افزایش ارتفاع از سطح دریا در منطقه حفاظت شده کبیرکوه، استان ایلامدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر آتشسوزی بر تغییرات تنوع گونههای علفی در اکوسیستمهای جنگلی زاگرس میانی، مطالعه موردی: تنگه بزازخانه کرمانشاهدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آتش سوزی برتنوع گونه های گیاهی، مطالعه موردی: سراوانکنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی1395
25دریافت فایل PDF مقالهشناسایی گروه گونه های اکولوژیک در منطقه حفاظت شده ماله گاله، استان فارسدومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
26دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنوع و غنای گونه های درختی در جنگل حاشیه رودخانه بر تنوع و غنای گونه های بزرگ بی مهرگان کف زی و شرایط اکولوژیکی رودخانه، مطالعه موردی: رودخانه امام زاده ابراهیم استان گیلانکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت کیفی رودخانه شفارود با استفاده از شاخص های زیستی و فون بی مهرگان کفزیکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
28دریافت فایل PDF مقالهتنوع گونه های درختی در رابطه با خصوصیات فیزیکی خاک در رویشگاه زربین در شرق گیلانچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع گونه ای تجدید حیات در اندازه های مختلف روشنه های تاج پوشش در جنگل های راش، مطالعه موردی: اسالم، گیلانچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات حفاظت بر تنوع گونه ای گیاهان با استفاده از مدل های توزیع فراوانی (مطالعه موردی: ماسال، گیلان).چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
31دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اندازه روشنه های حاصل از سیستم تک گزینی بر خصوصیات خاک سطحی( مطالعه موردی: جنگل های ناو- اسالم)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
32دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین خصوصیات خاک و تراکم زادآوری گونه ممرز در اندازه های مختلف روشنه حاصل از شیوه تک گزینی(مطالعه موردی_ ناو اسالم)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر غنا و تنوع زیستی جنگلهای حاشیه رودخانه بر پارامتر های زیست محیطی آن، مطالعه موردی: رودخانه امامزاده ابراهیم استان گیلانچهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1397
تاریخ ایجاد رزومه: 27 خرداد 1399 - تعداد مشاهده 34 بار

نمودار تولید سالانه مقالات حسن پوربابایی

تماس با حسن پوربابایی


به اشتراک گذاری صفحه حسن پوربابایی

پشتیبانی