خلاصه فعالیتهای علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,047
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,063
رتبه علمی در کل کشور: 260
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 14
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مؤسسه تحقیقات برنج کشور

غربالگری فنوتیپی و مولکولی ژنوتیپ های مختلف برنج بر اساس نشانگرهای مرتبط با صفت عطر نوشته مصطفی مدرسیبررسی اثر مهار زیستی قارچ Macrophomina phaseolina توسط باکتری سودوموناس فلورسنت بر روی لوبیا و ارزیابی میزان فنل کل ریشه نوشته Hadis Shahbazi۳-واکنش ۱۰۹ لاین برنج به بیماری بلاست نوشته HADIS SHAHBAZI و ALIREZA TARANG و FEREIDOUN PADASHT و MARYAM HOSSEINI CHALESHTARI و MEHRZAD ALLAHGHOLIPOUR و MARYAM KHOSHKDAMAN و SEYYEDE AKRAM MOUSAVI QALE ROUDKHANI و FARZANEH ASADOLLAHI SHARIFI و MAHNAZ POURABBASبررسی اثر افزودن هیدروکلویید ها بر خواص رئولوژیکی و شیمیایی ارقام برنج با آمیلوز بالا نوشته Fatemeh Habibiمطالعه تاثیر کود نیتروژن و فرایند نیم جوش کردن بر محتوای فلزات سنگین دانه برنج نوشته Fatemeh HabibiInfluence of drought stress on grain composition and cooking attributes of Iranian rice mutants نوشته علی اکبر عبادیتعیین درجه حرارت ژلاتینه شدن ارقام برنج با استفاده از دستگاه اندازه گیری سریع ویسکوزیته (RVA) نوشته Pyramiding of cry۱Ab and fgr Genes in Two Iranian Rice Cultivars Neda and Nemat نوشته M. Sattariبررسی تاثیر آبیاری تناوبی ومقادیر مختلف کود نیتروژن برخصوصیات کیفی مرتبط با ویسکوزیته برنج گیلانه نوشته Fatemeh Habibiخشک کردن جریان معکوس شلتوک بخاردهی شده و اثر آن بر کیفیت برنج و انرژی مصرفی نوشته kobra Tajaddodi Talabمدل سازی اثر تنش شوری بر عملکرد ارقام هیبرید و اصلاح شده برنج طی دوره رشد نوشته مجتبی رضاییطلوع، رقم جدید زودرس، پاکوتاه، مقاوم به بلاست و کیفی برنج نوشته علی مومنی و مهرداد طبری و وحید خسروی و سیدصادق حسینی ایمنی و محمد محمدیان و رضا اسدی و لیلا خزائیگیلانه، رقم جدید برنج با زمینه ژنتیکی ارقام بومی ایرانی نوشته مهرزاد اله قلی پور و مسعود کاوسی و فرزاد مجیدی و محمدرضا یزدانی و ناصر شرفی و حمید شفیعی ثابتکاربرد خشک کن تونلی آفتابی برای خشک کردن مقدماتی شلتوک در مزرعه نوشته کبری تجددی طلباثر سه روش خرمنکوبی بر ترک خوردگی دانه، جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه برنج (Oryza sativa L.) رقم هاشمی نوشته صمد صبوریاثر نظام های خاک ورزی و مدیریت بقایای برنج بر عملکرد دانه و اجزای آن در کلزا (Brassica napus L.) به عنوان کشت دوم در شالیزار نوشته محمد ربیعی و محمدرضا علیزادهاثر فاصله کاشت و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی کلزا رقم هایولا ۳۰۸ به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری گیلان نوشته محمد ربیعیتعیین نیاز کود نیتروژن در برنج براساس دیاگرام رنگ برگ نوشته مجید نحویارزیابی عمل ژن و هتروزیس صفات کمی در برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از طرح تلاقی کارولینای شمالی III نوشته مهرزاد اله قلی پور و علیرضا حقیقی حسنعلیدهمروری بر جنبه های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تنش گرما در برنج نوشته علیرضا حقیقی حسنعلیده

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مؤسسه تحقیقات برنج کشور

مدل نرم افزاری برآورد تعرفه آبهای زیرزمینی به تفکیک دشت های استان گیلان (1389)گزارش پژوهشی نهایی طرح: مقایسه کاربرد دو روش آبیاری بارانی و استفراقی جهت کشت مستقیم و غیرمستقیم (نشایی) دو رقم برنج (1379)علایم ظاهری کمبود و سمیت عناصر در گیاه برنج (1376)دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت رقم دشت (1373)بررسی امکان مبارزه بیولوژیک با عامل سوختگی غلاف برگ برنج ()بررسی تاثیر زمان مصرف کود ازته اوره در عملکرد و ارتفاع بوته رقم طارم (1374)بررسی تاثیر زمان مصرف پتاس بر روی برنج مازندران (‮‭1366 - 68‬) (1374)بررسی تغییرات جمعیت پسیل زیتون و شناسایی دشمنان طبیعی آن (1374)بررسی رابطه بین شدت آلودگی بیماری بلاست برنج باعناصر غذایی موجود درگیاه وعوامل خاک در مازندران(‮‭1360-1362‬) (1375)بررسی رابطه بین میزان مصرف کودازته وشدت آلودگی بیماری شیت بلایت در برنج آمل 3 مازندران (‮‭1363-65‬) (1375)تعیین مدل پیش بینی عملکرد برنج در شوریهای مختلف برای ارقام سپیدرود (1374)بررسی نیاز ازته و زمان مصرف ازت دررقم برنج هراز(‮‭1364-66‬) (1365)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ موسسه تحقیقات برنج کشور (1375)گزارش نهایی طرح تعیین باکتریهای عامل نیتریفیکاسیون درخاک شالیزار به روش ‭M.P.N‬ (1375)گزارش پژوهشی سال‮‭1372‬ موسسه تحقیقات برنج کشور (1374)گزارش دوره آموزشی عملی کشت بافت برنج ایری‭1 Nov. 1992 Tissue culture‬لغایت ‭1993 May2‬ (1372)تکنیک کشت بافت در اصلاح نژاد برنج (1373)تعیین نیاز ازته برنج رمضانعلی طارم در غرب مازندران (‮‭1362-64‬) (1375)بررسی بیماری لکه قهوه ای برنج در گیلان (1375)پاربویلینگ و اثرات آن بر روی کاهش ضایعات و ارتقا کیفیت برنج (1376)بررسی همبستگی بین اجزا تبدیل با میزان برنج کامل از طریق تجزیه علیت (1376)بررسی و مقایسه عملکرد لاینهای خالص در 3 توده از ارقام محلی برنج (1376)تعیین و شناسایی درجه خلوص یا اختلاط بذر ارقام برنج از طریق مناسبترین فنل تکامل یافته (1376)بررسی وجود ژن برگرداننده باروری ‭(Restorer gene ) ‬در ارقام بومی برنج (1375)بررسی ارقام و لاینهای برنج در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه (سازگاری) (1375)بررسی و ارزیابی لاینهای برنج در خزانه بین المللی بلاست (1376)مدیریت مصرف کود در شالیزار مازندران (1376)حد بحرانی فسفر قابل جذب و کاربرد آن در برنج مازندران (1376)بررسی ارقام و لاینهای برنج در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی (1375)گزارش نهایی بررسی نسلهای در حال تفکیک تا خلوص کامل ‭(F2‬به بعد) (1375)