Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مؤسسه تحقیقات برنج کشور

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 871
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,063
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 257
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 12
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مؤسسه تحقیقات برنج کشور

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مؤسسه تحقیقات برنج کشور را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مؤسسه تحقیقات برنج کشور

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1نگرشی بر قابلیت های توسعه کشت برنج هوازی در شرایط بحران کمبود آب در ایران
فصلنامه علوم زراعی ایران1395
2ارزیابی فراوانی آللی و تجزیه ارتباطی نشانگرهای ریزماهواره با برخی صفات مرتبط با جوانه زنی پیش از برداشت در ارقام برنج (Oryza sativa L.)
فصلنامه علوم زراعی ایران1395
3اثر سطوح کود فسفر و پیش پز کردن (پاربویلینگ) شلتوک بر محتوای اسید فیتیک و عناصر معدنی دانه سه رقم برنج (Oryza sativa L.)
فصلنامه علوم زراعی ایران1394
4ارزیابی صفات مورفولوژیک مرتبط با خوابیدگی بوته در ژنوتیپ های منتخب بومی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.)
فصلنامه علوم زراعی ایران1393
5ارزیابی فنوتیپی و مولکولی عطر در ژنوتیپ های برنج ایرانی
فصلنامه علوم زراعی ایران1393
6تجزیه ژنتیکی تحمل تنش شوری در تعدادی از ژنوتیپ های برنج ایران

فصلنامه علوم زراعی ایران1392
7ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین های خالص برنج در استان گیلان
فصلنامه علوم زراعی ایران1392
8اثر محلول پاشی مواد خشکاننده بر کاهش رطوبت دانه، زودرسی، عملکرد دانه و میزان روغن کلزا رقم هایولا ۴۰۱ در منطقه گیلان
فصلنامه علوم زراعی ایران1391
9مکان یابی ژن های کنترل کننده ارتفاع بوته، زمان خوشه دهی، دوره رشد و عملکرد دانه در دو جمعیت تلاقی برگشتی پیشرفته برنج

فصلنامه علوم زراعی ایران1391
10اثر غلظت و زمان محلول پاشی کود نیتروژن مکمل بر انتقال مجدد ماده خشک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.)رقم هایولا ۴۰۱
فصلنامه علوم زراعی ایران1390
11ارزیابی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی خصوصیات چسبندگی نشاسته در لاین های والدینی برنج هیبرید

فصلنامه علوم زراعی ایران1390
12اثر مصرف کود نیتروژن بر عملکرد دانه و راندمان تبدیل برنج رقم خزر

فصلنامه علوم زراعی ایران1390
13تعیین عمل ژنها و برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از صفات مرتبط با کیفیت پخت برنج با استفاده از روش تجزیه دیآلل
فصلنامه علوم زراعی ایران1389
14پهنه بندی مکانی و زمانی هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول آب های زیرزمینی دشت گیلان
پژوهش آب در کشاورزی1393
15ارزیابی مدلWOFOST در شبیه سازی عملکرد دو رقم برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری
پژوهش آب در کشاورزی1391
16اثر روش های آبیاری بر بهره وری آب در برنج
پژوهش آب در کشاورزی1393
17ارزیابی اثر فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی در اراضی شالیزاری، به منظور توسعه کشت دوم در یک مزرعه نمونه در گیلان
پژوهش آب در کشاورزی1395
18تاثیر مقادیر آب و نیتروژن مصرفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری آب در دو روش کشت برنج
پژوهش آب در کشاورزی1395
19اثر تقسیط و میزان کود نیتروژن بر رشد و عملکرد دانه دو رقم برنج (Oryza sativa L.) (گیلانه و آبجی بوجی)

فصلنامه علوم زراعی ایران1396
20گروه بندی ژنوتیپ های موتانت برنج (Oryza sativa L.) در شرایط تنش خشکی
فصلنامه علوم زراعی ایران1396
21تلفیق تصاویر ماهواره ای و مدل رشد گیاهی با هدف افزایش بهره وری آب ( مطالعه موردی : شبکه آبیاری سفیدرود)

دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS1400
22بررسی اثر اجرای طرح تسطیح و یکپارچه سازی بر کیفیت آب و ویژگی های فیزیکو شیمیایی خاک در اراضی شالیزاری شهرستان آستانه اشرفیه
پژوهش آب در کشاورزی1397
23گزینش عمق و فاصله مناسب زهکش های زیرزمینی و مقایسه چند معادله زهکشی در کشت برنج
پژوهش آب در کشاورزی1397
24اثر کم آبیاری تنظیم شده و خشکی بخشی ریشه بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری آب برنج در روش جوی وپشته وکرتی
پژوهش آب در کشاورزی1397
25ارزیابی و مقایسه بهره وری آب در اراضی شالیزاری سنتی و تجهیز و نوسازی شده در شهرستان آستانه اشرفیه
پژوهش آب در کشاورزی1397
26ارزیابی تاثیر سیستم های مختلف کشت بر بهره وری آب، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم اصلاح شده و بومی برنج
نشریه آبیاری و زهکشی ایران1401
27تاثیر تنش خشکی و سطوح مختلف کود نیتروژن بر صفات مرفولوژیک، فیزیولوژیک و ماده خشک کل در ارقام هاشمی و گیلانه برنج
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1401
28انتخاب برترین ژنوتیپ ها در برنج (Oryza sativa L.) با استفده از پارامتر های فلورسانس کلروفیل براساس شاخص های BLPSI و LPSI
مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1401
29انتخاب ژنوتیپ های مناسب کلزا جهت کشت دوم در شالیزارهای گیلان
مجله تولید گیاهان زراعی1393
30روابط رقابتی سوروف آبی و سوروف با برنج در سریهای جایگزینی
مجله تولید گیاهان زراعی1394

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مؤسسه تحقیقات برنج کشور

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی مؤسسه تحقیقات برنج کشور را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از مؤسسه تحقیقات برنج کشور

ردیفعنوان طرحسال نشر
1مدل نرم افزاری برآورد تعرفه آبهای زیرزمینی به تفکیک دشت های استان گیلان1389
2گزارش پژوهشی نهایی طرح: مقایسه کاربرد دو روش آبیاری بارانی و استفراقی جهت کشت مستقیم و غیرمستقیم (نشایی) دو رقم برنج1379
3علایم ظاهری کمبود و سمیت عناصر در گیاه برنج1376
4دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت رقم دشت1373
5بررسی امکان مبارزه بیولوژیک با عامل سوختگی غلاف برگ برنج
6بررسی تاثیر زمان مصرف کود ازته اوره در عملکرد و ارتفاع بوته رقم طارم1374
7بررسی تاثیر زمان مصرف پتاس بر روی برنج مازندران (‮‭1366 - 68‬)1374
8بررسی تغییرات جمعیت پسیل زیتون و شناسایی دشمنان طبیعی آن1374
9بررسی رابطه بین شدت آلودگی بیماری بلاست برنج باعناصر غذایی موجود درگیاه وعوامل خاک در مازندران(‮‭1360-1362‬)1375
10بررسی رابطه بین میزان مصرف کودازته وشدت آلودگی بیماری شیت بلایت در برنج آمل 3 مازندران (‮‭1363-65‬)1375
11تعیین مدل پیش بینی عملکرد برنج در شوریهای مختلف برای ارقام سپیدرود1374
12بررسی نیاز ازته و زمان مصرف ازت دررقم برنج هراز(‮‭1364-66‬)1365
13گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ موسسه تحقیقات برنج کشور1375
14گزارش نهایی طرح تعیین باکتریهای عامل نیتریفیکاسیون درخاک شالیزار به روش ‭M.P.N‬1375
15گزارش پژوهشی سال‮‭1372‬ موسسه تحقیقات برنج کشور1374
16گزارش دوره آموزشی عملی کشت بافت برنج ایری‭1 Nov. 1992 Tissue culture‬لغایت ‭1993 May2‬1372
17تکنیک کشت بافت در اصلاح نژاد برنج1373
18تعیین نیاز ازته برنج رمضانعلی طارم در غرب مازندران (‮‭1362-64‬)1375
19بررسی بیماری لکه قهوه ای برنج در گیلان1375
20پاربویلینگ و اثرات آن بر روی کاهش ضایعات و ارتقا کیفیت برنج1376
21بررسی همبستگی بین اجزا تبدیل با میزان برنج کامل از طریق تجزیه علیت1376
22بررسی و مقایسه عملکرد لاینهای خالص در 3 توده از ارقام محلی برنج1376
23تعیین و شناسایی درجه خلوص یا اختلاط بذر ارقام برنج از طریق مناسبترین فنل تکامل یافته1376
24بررسی وجود ژن برگرداننده باروری ‭(Restorer gene ) ‬در ارقام بومی برنج1375
25بررسی ارقام و لاینهای برنج در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه (سازگاری)1375
26بررسی و ارزیابی لاینهای برنج در خزانه بین المللی بلاست1376
27مدیریت مصرف کود در شالیزار مازندران1376
28حد بحرانی فسفر قابل جذب و کاربرد آن در برنج مازندران1376
29بررسی ارقام و لاینهای برنج در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی1375
30گزارش نهایی بررسی نسلهای در حال تفکیک تا خلوص کامل ‭(F2‬به بعد)1375

کنفرانسهای برگزار شده مؤسسه تحقیقات برنج کشور

تاکنون 0 کنفرانس توسط مؤسسه تحقیقات برنج کشور برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مؤسسه تحقیقات برنج کشور به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مؤسسه تحقیقات برنج کشور

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مؤسسه تحقیقات برنج کشور در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه مؤسسه تحقیقات برنج کشور

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مؤسسه تحقیقات برنج کشور تاکنون با 879 پژوهشگر از 93 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران مؤسسه تحقیقات برنج کشور در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 267 مقاله نویسنده اول
   • 282 مقاله نویسنده دوم
   • 411 مقاله نویسنده سوم
   • 259 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمؤسسه تحقیقات برنج کشور در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,400,220 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   پشتیبانی