آقای دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

Dr. Arsalan Ghorbani Sheikhneshin

استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (319049)

50

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی