پژوهشنامه علوم سیاسی

Journal of Political Science

" پژوهشنامه ی علوم سیاسی " فصلنامه ای علمی پژوهشی و متعلق به انجمن علوم سیاسی ایران است. اولین شماره ی این فصلنامه در زمستان ۱۳۸۴ به چاپ رسیده وتا کنون بطور مرتب ادامه انتشار یافته است .قلمرو موضوعی این فصلنامه شامل حوزه های علوم سیاسی و روابط بین الملل و نیز مطالعات میان رشته ای مرتبط می باشد.هدف انجمن علوم سیاسی ایران از انتشار فصلنامه تلاش در جهت افزایش سطح آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)