خانم دکتر اکرم قدیمی

Dr. Akram Ghadimi

دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

Researcher ID: (403497)

1
3
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • رئیس هیات مدیره ترویج علم ایران