فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست

Strategic Research of Politics

نشریه پژوهش های راهبردی سیاست ، از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود.

هدف عمده نشریه پژوهش های راهبردی سیاست فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با پژوهش های راهبردی سیاست می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • راهبرد های سیاسی
  • نفت و سیاست
  • الگو های رفتار های سیاسی و تحلیل آنها
  • مطالعات فرهنگی و سیاست
  • مناقشات سیاسی بین المللی و محلی
  • جهانی شدن و سیاست