مقالات فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، دوره 10، شماره 38