مقالات فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، دوره 7، شماره 27