آقای دکتر حسین فرزانه پور

Dr. Hossein Farzanehpour

دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (308064)

10
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی