مقالات فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، دوره 12، شماره 44