آقای دکتر سید عبدالامیر نبوی

Dr. Sayed Abdolamir Nabavi

دانشیار گروه مطالعات تطبیقی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183388)

1
24
1
1
2
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیئت علمی (1385-تاکنون)