آقای دکتر فرهاد قاسمی

Dr. Farhad Ghasemi

دانشیار روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (292241)

20

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی