آقای دکتر محمدرضا فرجی

Dr. Mohammad Reza Faraji

استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه اردکان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (298751)

2
15

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی