آقای دکتر جلال درخشه

Dr. Jalal Dorakhshah

سردبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181791)

2
56
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی