آقای دکتر عباس مصلی نژاد

Dr. Abaas Mossalanejad

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

Researcher ID: (308455)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران