سیاستگذاری قواعد و نهادهای ورزشی در عصر جهانیشدن و جامعه شبکهای

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 111

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_OLYM-1-3_002

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

جهانیشدن فرایندی است که طی آن، قواعد و نهادهای محلی، ملی و منطقهای در فضای شبکهای و جهانی قرار میگیرند. چنین فرایندی در نگرش «شولت و گیدنز» به مفهوم عامگرایی هنجاری و نهادی تلقی میشود. در فرایند جهانیشدن، شاهد ظهور طیف گستردهای از حوزههای تحول فرهنگ و کنش بازیگران هستیم که در فضای جهانی قرار گرفته و نقش خود را تحتتاثیر نهادهای فراملی ایفا میکنند. در سالهای پایانی قرن ۲۰، مانوئل کاستلز مفهوم جامعه شبکهای را در ارتباط با ساختار اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و خانوادگی قرن ۲۱ بهکار گرفت. ارزیابیهای تاریخی و نهادی بیانگر این واقعیت است که اولین حوزه تحول نهادهای جهانی مربوط به عرصههای اقتصادی میباشد. نهادهای سیاسی و امنیتی نیز به گونه تدریجی در فضای قواعد و سیاستهای عمومی نظام جهانی قرار گرفتند. پرسش اصلی مقاله آن است که «سیاستگذاری قواعد و نهادهای ورزشی در عصر جهانیشدن دارای چه ویژگیها و فرایندی خواهد بود؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «سیاستگذاری ورزشی در عصر جهانیشدن مبتنی بر عامگرایی قواعد و نهادهای ورزشی بوده و در فضای جامعه شبکهای ایفای نقش میکند.» در تبیین مقاله از «رهیافت جهانیشدن و سیاستگذاری نهادیشولت» استفاده میشود که معطوف به یکپارچهسازی الگوهای کنش و قواعد رفتاری بازیگران خواهد بود. در انجام پژوهش از روش تحلیل دادهها و تحلیل محتوا استفاده میشود.

کلیدواژه ها:

سیاستگذاری ورزشی ، جهانیشدن ، عامگرایی قواعد و نهادها و جامعه شبکهای

نویسندگان

عباس مصلی نژاد

استاد دانشگاه تهران