فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران در پی فراهم نمودن بستری پژوهشی برای اساتید، دانشجویان و به طور کلی پژوهشگران به منظور به اشتراک گذاردن آخرین یافته های علمی خود در ارتباط با حقوق عمومی می باشد. امید است که این فصلنامه سهمی در ارتقاء دانش حقوقی و پیشبرد اهداف کلان جامعه علمی داشته و راه حل های دقیق و مدونی در خصوص چالش ها و مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته در عرصه های داخلی و بین المللی ارائه دهد. به این منظور هیأت تحریریه فصلنامه با افتخار از تمامی پژوهشگران این عرصه دعوت می نماید مقالات ارزنده خویش در زمینه های حقوق عمومی، حقوق بین الملل و حقوق بشر را جهت انتشار به سامانه فصلنامه ارسال کنند.

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی طبق نامه شماره 3.18.202070 مورخ 1393.11.19کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور (وزارت علوم تحقیقات و فناوری) از زمستان 1393 دارای اعتبار علمی- پژوهشی می باشد.

 - محورهای موضوعی فصلنامه: حقوق عمومی، حقوق بین الملل و حقوق بشر.