آقای دکتر محمدرضا مجتهدی

Dr. Mohammad Reza Mojtahedi

استاد حقوق دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (318379)

3
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی