فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازی

Cyberspace Legal Studies

نشریه «مطالعات حقوقی فضای مجازی»وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه به صورت فصلنامه بر اساس مصوبه بیست ونهمین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی وهنر دانشگاه آزاد اسلامی مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ دارای مجوز فعالیت گرفت ودارای اعتبار علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. وآماده پذیرش مقالات در حوزه حقوق فضای مجازی می باشد.

تمامی مقالاتی که به موضوعات و مطالعات مرتبط با حقوق فضای مجازی اختصاص داشته باشد و بنابر چارچوب ساختار علمی نشریه تحریر شده باشد امکان چاپ در این مجله را خواهد داشت . بدین منظور، از تمامی پژوهشگران این عرصه دعوت می شود که مقالات ارزنده خویش در زمینه های حقوق فضای مجازی را جهت انتشار به این مجله ارسال نمایند.