آقای دکتر بیژن عباسی

Dr. Bizhan Abbasi

دانشیار دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183616)

3
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی