آقای دکتر عباسعلی کدخدایی

Dr. Abbas Ali Kadkhodaei

دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182102)

1
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی