آقای دکتر سیدجواد امینی

Dr. Seyed javad Amini

دانشیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (262312)

4
25
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیئت علمی دانشگاه (تاکنون)