آقای دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی

Dr. Mohammad Jafar Ghanbari Jahromi

دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (402942)

2
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی