آقای دکتر ستار عزیزی

Dr. Sattar Azizi

استاد، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (402941)

1
43
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو هیات مدیره انجمن انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب حق تعیین سرنوشت در آئینه حقوق بین الملل دفتر اول: حق تعیین سرنوشت داخلی (دانشگاه بوعلی سینا) - 1400 - فارسی

سوابق استادی