آقای موسی کرمی

Mousa Karami

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی-دانشگاه قم

Researcher ID: (283515)

23
27
3
1
3
2

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب از رنجی که می بریم: خشونت علیه زنان در نظام بین المللی حقوق بشر (مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش/تهران) - 1401 - فارسی
  • کتاب تأملاتی پیرامون آزادی بیان؛ حمایت از حق آزادی بیان در رویه کمسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر (مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش/تهران) - 1399 - فارسی
  • کتاب حمایت از حقوق فرهنگی اقلیت های قومی در حقوق بین الملل: با نگاهی به وضعیت کُردها در ترکیه (مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش/تهران) - 1395 - فارسی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم1397-تاکنون

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر دانشجویی دانشگاه قم (1401)
  • پژوهشگر برتر دانشجویی استان قم (1399)
  • پژوهشگر برتر دانشجویی دانشگاه قم (1399)