آقای دکتر علی مشهدی

Dr. ali Mashhadi

دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (286873)

64
96
32
3
5
3
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Mashhadi, Ali, "Cooperation between Muslims and Christians to Promote Environmental Ethics and Law"International Scientific Conference on the Dialogue between Christians and Muslims at the 800th Anniversary of the Meeting between Saint Francis of Assisi and the Sultan Al-Kamil in Egypt, 1. October 2019/Tuesday, 1st October, 2019. Ljubljana
 •  AMIR, ARJMAND A., and Ali Mashhadi. "The right to clean air and related sanctions in Iranian and French law." (2010): 7-12.
 •  Karimi, Manzar, Ali Mashhadi, and Mohammad Barani. "Política criminal de la República Islámica de Irán para abordar la contaminación del aire." Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores (2019).
 •  Seyed Mohammad Hossein Mirzadeh Ali Mashhadi, Mohammad Ali Kafaei Far,Towards a Communicative Model of Language of International Law: From Linguistic Sign to Cognitive Complements
 •  Ali Mashhadi,,Seyed Mohammad Hossein Mirzadeh Cognitive Phraseological Variations in Terminology of Public International Law, and Its Application in Translation into Farsi

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه (شهر دانش) - 1402 - فارسی
 • کتاب مجموعه قوانين و مقررات ملي و بين المللي محيط زيست در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي و نيرو(جلد اول و دوم) (نشردانشگاهي فرهمند) - 1402 - فارسی
 • کتاب درسنامه حقوق اساسی (خرسندی) - 1401 - فارسی
 • کتاب اصول و مباني اخلاقي، كلامي و الهياتي محيط زيست در اسلام (سازمان محیط زیست) - 1401 - فارسی
 • کتاب حقوق اساسی در اندیشه شهید بهشتی (دانشگاه قم) - 1401 - فارسی
 • کتاب از رنجي كه مي بريم خشونت عليه زنان در نظام بين المللي حقوق بشر (شهر دانش) - 1401 - فارسی
 • کتاب ده گفتار در حقوق اداری فرانسه (داتیک( انجمن ایرانی حقوق اداری)) - 1401 - فارسی
 • کتاب کرونا و حق بر سلامت (نامه خرد) - 1399 - فارسی
 • کتاب حقوق اساسی محیط زیست (شهر دانش) - 1398 - فارسی
 • کتاب مجموعه قوانین و مقررات ملی و بین المللی محیط زیست در صنعت نفت (نشر دانشگاهی فرهمند) - 1398 - فارسی
 • کتاب فرهنگ ترویجی اخلاق محیط زیست (سرای کتاب) - 1398 - فارسی
 • کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری (شرکت سهامی انتشار) - 1397 - فارسی
 • کتاب پناه حقوق حیوانات (مکث اندیشه) - 1397 - فارسی
 • کتاب حقوق کاداستر (خرسندی) - 1395 - فارسی
 • کتاب قانون دیوان در نظم حقوقی کنونی (خرسندی) - 1395 - فارسی
 • کتاب بایسته های حقوق سازمانهای بین المللی (خرسندی) - 1394 - فارسی
 • کتاب حقوق مالکیت فکری و محیط زیست (خرسندی) - 1394 - فارسی
 • کتاب حقوق بشر و محیط زیست (خرسندی) - 1394 - فارسی
 • کتاب حق بر محیط زیست (میزان) - 1392 - فارسی
 • کتاب حقوق مجوزهای دولتی (نهاد ریاست جمهوری) - 1392 - فارسی
 • کتاب اندیشه های حقوق محیط زیست (دانشگاه قم) - 1392 - فارسی
 • کتاب اصول حقوق اداری (خرسندی/ قوه قضائیه) - 1391 - فارسی
 • کتاب بایسته های حقوق محیط زیست (خرسندی) - 1391 - فارسی
 • کتاب حقوق حفاظت از هوا (میزان) - 1391 - فارسی
 • کتاب صلاحیت تخییری (نهاد ریاست جمهوری) - 1391 - فارسی
 • کتاب حقوق آلودگی هوا (خرسندی) - 1391 - فارسی
 • کتاب حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه (خرسندی) - 1391 - فارسی
 • کتاب حقوق بین الملل محیط زیست (خرسندی) - 1391 - فارسی
 • کتاب بنیادهای حقوق محیط زیست فرانسه (خرسندی) - 1391 - فارسی
 • کتاب ترمینولوژی حقوق محیط زیست (خرسندی) - 1389 - فارسی
 • کتاب حقوق شوراهای اداری (نهاد ریاست جمهوری) - 1389 - فارسی
 • کتاب آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری (خرسندی- قوه قضائیه) - 1388 - فارسی

سوابق استادی

 • دانشیار دانشگاه قم(1394-تاکنون )
 • استادیار دانشگاه قم (1390-1394)

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس ممیزی واگذرای اراضی (1383-1384)
 • کارشناس حقوقی جهاد کشاورزی و منابع طبیعی (1384-1387)
 • پژوهشگر معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه (1387-1387)
 • پژوهشگر معاونت تحقیقات آموزش و حقوق شهروندی ریاست جمهوری (1387-1391)
 • سابقه تدریس در مدرس مرکز آموزش قضات (1390-1402)