آقای مهندس محمدعلی بایرامی آذر

Engineer Mohamad Ali Bairami Azar

Researcher ID: (444509)

7
2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن بتن ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی