آقای دکتر مهدی سهرابی

Dr. Mehdi Sohrabi

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183923)

8
47
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی