فصلنامه تمدن حقوقی

Legal civilization

فصلنامه تمدن حقوقی با درجه علمی و رویکرد علمی پژوهشی طی مجوز شماره ۸۴۷۴۱ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به فعالیت نموده است. این فصلنامه در حال پیگیری جهت اخذ رتبه علمی پژوهشی است.

موضوع: کلیه گرایش های حقوق- بین رشته ای

نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری