فصلنامه تمدن حقوقی

Legal civilization

فصلنامه تمدن حقوقی از قوانین COPE“ Committee on Publication Ethics” و «آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی مصوب 1398» پیروی می کند.

فصلنامه تمدن حقوقی به خوانندگان محترم اجازه خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و پیوند متن کامل مقالات را داده و خوانندگان محترم برای استفاده از آن ها برای هر مقصود قانونی دیگر مجاز می باشند.

فصلنامه تمدن حقوقی، سرقت ادبی را بررسی می نماید.

رعایت نشانه های سجاوندی، دستور خط و مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تقریر مقاله ها الزامی است.

فصلنامه تمدن حقوقی در ویرایش مقاله ها، آزاد است.

فصلنامه تمدن حقوقی، هیچ گونه رابط و نماینده ای جهت دریافت مقاله ندارد و صرفا بررسی مقاله ها از طریق سامانه فصلنامه صورت می پذیرد. خواهشمند است مقالات خود را فقط از طریق سامانه فصلنامه و صفحه شخصی خود ارسال نموده و صرفا از همین طریق نیز پیگیری نمایید و از تحویل یا ارسال مقاله به ایمیل هر شخص حقیقی یا حقوقی خودداری فرمایید.

رتبه: علمی تخصصی (دانشجویان محترم دکتری تخصصی از ارسال مقاله های مستخرج از رساله دکتری جهت پیش دفاع و دفاع خودداری فرمایند.)

موضوع: گرایش های حقوق