آقای حمیدرضا نوروزیان

Hamidreza Norouzian

دکتری تخصصی حقوق عمومی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (367571)

12
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب کتاب تحلیل جایگاه اصول حاکم بر انتخابات آزاد و منصفانه در قانون مجلس شورای اسلامی (با همکاری محمد نوروزیان انتشارات بنیاد حقوقی مجد) - 1393 - فارسی

سوابق استادی

سایر موارد

  • مدرس مدعوا تدریس مقطع کارشناسی رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار