آقای دکتر محمدجواد فتحی

Dr. Mohammad Javad Fathi

دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران

Researcher ID: (457383)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران